Fietsrelax
Fietsvakanties voor iedereen
 
Facebook
Youtube
Email

 

Fietsrelax hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fietsrelax houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

     

      Fietsrelax en partners

      Op de website van Fietsrelax treft u ook links aan naar andere websites of bronnen van partners. Fietsrelax is niet verantwoordelijke voor de wijze waarop partners omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy policy, indien aanwezig, van de site die u bezoekt of de informatie die u raadpleegt.

     

      Nieuwsbrief

      Bij Fietsrelax bent u alleen aangemeld voor nieuwsbrieven nadat u via de controlemail op de bevestigingslink heeft geklikt. Deze zogenoemde 'double-opt-in' garandeert dat u eigenaar bent van het e-mail adres.

      Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen? Dan kunt u uzelf eenvoudig via een afmeldlink (onderaan elke nieuwsbrief) uitschrijven.

      Fietsrelax gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft. Uw e-mailadres wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden. 

 

Vragen?

Als Fietsrelax zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit per mail via info@fietsrelax.nl of telefonisch op +31(0)24 388 90 65

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice